arrow

Nivå skapar platsspecifik landskapsarkitektur med poetiska, lekfulla inslag. Vi arbetar i en gestaltningstradition med fokus på rumsliga kvaliteter och med utgångspunkt i det lokala. Målsättningen är en samtida landskapsarkitektur som bär från koncept till färdig anläggning och som håller över tid.

Vårt fokus är offentliga miljöer i olika skalor och verksamheten omfattar många av landskapsarkitekturens arbetsområden; från parker, trädgårdar och torg till planutredningar och landskapsanalyser. Nivå har lång erfarenhet som gestaltande, utredande och projekterande landskapsarkitekter. Företaget grundades i februari 2000 av Jonas Berglund, Åsa Drougge och Göran Lindberg, arkitekter LAR/MSA. Sedan 2019 har ägargruppen utökats med Helena Emrani, Åsa Johansson och Stina Hellqvist. Tillsammans med kontorets medarbetare arbetar vi för att utveckla ämnesområdet landskapsarkitektur i enighet med vår grundfilosofi.

Bildspel

Se bilder

Noggrann analys i varje projekt

Nivås projekt grundar sig på ett gediget analysarbete. Analyser och utredningar är en vital del av vår verksamhet, både som underlag för den egna processen och fristående utredningar i form av landskaps- och kulturmiljöanalyser.

Platsspecifikt och lokalt från idé till verklighet

Vi utgår från den lokala situationen, tolkar den och skapar landskapsarkitektur utifrån platsens förutsättningar. Kopplingen mellan förslag, plats och sammanhang ska kunna upplevas i den färdiga anläggningen. Vårt mål är att i varje projekt fullfölja processen från koncept till färdig anläggning. I övergången från idé till skiss till ritning konkretiseras analys och koncept steg för steg. Att hålla ett motiv, en röd tråd, levande hela vägen ser vi som ett privilegium och ett stort ansvar.

Rumslig tradition i ett föränderligt landskap

Vi vill bidra med igenkänning och rumslighet i ett landskap som över tid är föränderligt. Vårt arbete syftar till att skapa rum och ge dem ramar; från intima gårdsrum till stadens rum eller storskaliga landskap. De strukturella dragen som är stommen för vår upplevelse av stadens rytmik och sekvenser. Även parkens olika rum formade av grönska, topografi eller byggda element är en stomme i vår landskapsarkitektur.

Poetiska och lekfulla inslag i vardagsmiljön

Poesi och lekfullhet kan ge en extra dimension till de stads- och landskapsrum vi skapar. Vi framhäver befintliga karaktärer och stämningar, samtidigt som vi skapar nya, för att förmedla upplevelser och minnen kopplade till de platser vi formar. Det lekfulla och oväntade bidrar till en dimension bortom den rationella verkligheten. Ofta verkar vi i vardagsmiljöer där en händelse på vägen hem, något att dröja kvar vid eller något som sätter igång en känsla eller tanke är betydelsefull.

Historisk lyhördhet och samtida fingertoppskänsla

För oss handlar hållbarhet både om att skapa en robusthet framåt i tiden och att vårda platsens historia. Våra projekt omfattar ofta en utveckling av befintliga platser utifrån samtidens behov. Vår tids miljöutmaningar innebär att stadens offentliga rum får nya funktioner för att hantera ett förändrat klimat och uppnå mål för ekologisk hållbarhet. Brukarnas deltagande genom dialog och samverkan är en förutsättning för att vi ska lyckas forma en samtida och socialt hållbar landskapsarkitektur.

Tekniskt kunnande och omsorgsfull gestaltning

Nivå har en stor samlad erfarenhet, där tekniskt kunnande kombinerat med omsorgsfull gestaltning har resulterat i en mängd byggda projekt. För att nå ett lyckat resultat har vi ett nära samarbete med våra beställare och övriga aktörer. I dessa samarbeten får landskapsarkitekten ofta en samordnande och syntetiserande roll, vilket ger oss stor delaktighet och inblick i helhetsprocessen.

Etablerad och utforskande röst i det offentliga rummet

En av kontorets ambitioner är att synliggöra och skapa förståelse för vikten av det fysiska offentliga rummet. Att verka i samtiden innebär för oss även att vara en etablerad del av det offentliga samtalet kring landskapsarkitektur. På olika konst- och arkitekturutbildningar har vi haft möjlighet att som föreläsare och kursansvariga utforska och utveckla ämnesområdet i nya riktningar.