arrow Alla projekt

Älvdansparken

Uppdragsgivare

Stadsledningskontoret, Sundbybergs stad

Projektgrupp

Åsa Johansson, Laura Gioanetti

År

2016 – 2018

Plats

Stora Ursvik, Sundbyberg

Bildspel

Älvdansparken utgör en länk mellan centrala Ursvik och Igelbäckens naturreservat, och blir därmed en viktig grön koppling mellan stad och natur. Den norra delen av parken föreslås ha en bevarad skogskaraktär, medan de södra delarna får en mer öppen parkkaraktär. Terrasser med olika program bildar en serie av rum. Centralt i parken planeras för vattenlek med en variation av duschar och vattensprut, och en ’Ur och skur-lekplats’ med vattenmekanik, kanaler och slussar. På den översta terrassen föreslås en lugn parkdel med plats för odling, boulespel, och picknickbord. Dagvatten leds i ett dike till en damm i parkens lågpunkt. Broar över diket dramatiserar passagen mellan den öppna och anlagda delen av parken till de mer orörda och naturlika delarna i norr.

Ursviks västra delar ingår i det större stadsbyggnadsprojektet Stora Ursvik, vilket är Sundbybergs stads enskilt största bostadssatsning och en av de största i Stockholms län. Fullt utbyggt kommer området att befolkas av över 15 000 personer. Ursviks strategiska läge länkar Sundbyberg med Rinkeby i väster och Kista i norr. Nivå har tagit fram koncept för områdets två stadsdelsparker, huvudgata med torg samt aktivitetsstråk Vallen i detaljplaneskedet, samt systemhandling för Älvdansparken.

Liknande projekt