arrow Alla projekt

Sydöstra stadsdelarna

Uppdragsgivare

Strategisk planering, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun

Projektgrupp

Åsa Drougge, Christiaan Smits

År

2019-2020

Plats

Bergsbrunna, Uppsala

Bildspel

Se bilder

Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna är ett stort stadsutbyggnadsprojekt i Uppsala. Hela planområdet omfattar 1684 hektar, och drygt 200 hektar av planområdet används till nya bostäder, verksamheter och samhällsfunktioner. Projektet kommer att byggas etappvis fram till 2050, och som färdigutbyggt bestå av ca 21 500 bostäder. Nivå har bidragit med kompetens inom landskapsrelaterade planfrågor i den fördjupade översiktsplanen.

Områdets karaktär består av både öppna åkrar och skog med inslag av tallar, hällmarker och våtmarker. Detta tillsammans med platsens speciella topografi samt dess närhet till Lunsen, som är ett Natura 2000 – område, har legat till grund för vårt arbete. Målet är att förankra förslaget i sin lokala kontext, stärka platsens identitet och skapa goda förutsättningar för närhet till omgivande natur- och kulturmiljöer.

Tre gröna kilar med sparad natur delar upp området och skapar kontakt och närhet till de intilliggande naturmiljöerna. Gatornas och kvarterens placering och höjdsättning är anpassade så att värdefulla enstaka tallar och hela naturmiljöer kan sparas. Även principer för gator har tagits fram, bland annat med fokus på sociala aktiviteter i gaturummet som ger plats för vistelse, odling, lek och idrott.

Liknande projekt