arrow Alla projekt

Årstaparken

Parallellt uppdrag

Fortsatt uppdrag

Uppdragsgivare

Uppsala kommun

Projektgrupp

Åsa Johansson, Evelina Skogelid, Marc De Decker, Christiaan Smits

År

2017 – 2021

Plats

Årsta, Uppsala

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

Årstaparken är en av Uppsalas största parker. Den anlades i etapper under 60–80-talet och är kulturhistoriskt intressant på grund av sin storskalighet och naturlika planteringar med inhemska arter. Förslaget för parken bygger på att nytt innehåll fylls på med utgångspunkt i parkens befintliga kvaliteter. Den fint bearbetade topografin är parkens främsta signum och ny markmodulering utgör grunden i förslaget. Nya trädgrupper planteras där rumsligheten behöver förstärkas, och där en ny generation träd behöver ersätta befintliga. Ett utegym och nya lekplatser tillförs samt informella aktivitetsytor som lockar fler människor att vistas utomhus. Befintliga gång- och cykelvägar kompletteras med nya gångstråk och motionsslingor, vilka kan nyttjas för skidspår under vintertid.

Liknande projekt