Alla projekt

Kista NOD

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret, Stockholms stad och Atrium Ljungberg AB

Projektgrupp

Åsa Johansson, Tommy Roman, Åsa Drougge

År

2009 – pågående

Plats

Kista, Stockholm

Foto

Anders Karlen, där inget annat anges

Bildspel

Uppdraget omfattar gestaltning av torg, gator och gårdsrum kring Kista NOD, ett multifunktionellt hus med målet att synliggöra och levandegöra forskning. Gården är en del av en offentlig passage genom kvarteret och ska vara publik till sin karaktär. Utgångspunkten för gestaltningen har varit att skapa en sammanhängande plattform för huset. Den tekniska lösningen för avvattning av gatan skapar en lätt veckad yta, som också blir en del av markytans uttryck genom att höjdrygg och låglinje markeras. Körbanan begränsas av storskalig möblering och trädplanteringar. Beläggningen och veckningen av ytan vandrar runt byggnaden och in på gården och accentueras i Halldor Laxness torg, där sluttande plan dramatiserar höjdskillnaden mellan torget och Borgarfjordsgatan.

Liknande projekt