arrow Alla projekt

Minnesvård flodvågskatastrofen

Uppdragsgivare

Statens fastighetsverk

 Projektgrupp

Jonas Berglund, Evelina Skogelid

År

2016 – 2018

Foto

Nivå landskapsarkitektur, där inget annat anges

Plats

Djurgården, Stockholm

Bildspel

Se bilder

Foto: Robin Hayes

Den 26 december 2004 drabbades Sydostasien av en av världshistoriens största naturkatastrofer. En kvarts miljon människor miste livet. 14 år senare invigdes en minnesvård för flodvågens offer längst ut på Djurgården i Stockholm. Jordkonstverket ’Gravitational Ripples’ av konstnär Lea Porsager kopplar samman kosmiska och jordiska skeenden. Verket söker förmedla de energier som uppstår när universums krafter sätts i rörelse och gestaltar samtidigt naturens egen förmåga att läka och återställa sår efter plötsliga händelser.

Genom arbetet med realisering av minnesvården har Nivå medverkat i utredningar och analyser inför tävlingsskedet, teknisk projektering och skötselanvisningar för den färdiga anläggningen.

Fördjupning

Tävlingsunderlag

I samband med 10-årsminnet av händelsen beslöt regeringen att en minnesvård efter flodvågskatastrofen skulle uppföras i Sverige. En internationell tävling skulle hållas för att utse den konstnär som i samarbete med landskapsarkitekter skulle ta fram ett vidarebearbetat förslag. I tävlingsprogrammet bistod Nivå med beskrivningar av platsens befintliga värden samt riktlinjer för förhållningssätt till dessa. I programmet formulerades en vision som anger att minnesvården ska vara en integrerad del av landskapet, mångsidig och tillgänglig. Minnesvården ska vara en vacker och värdig plats som återspeglar en delad förlust. Gestaltning och materialval ska vara precisa och hålla över tid.

Landskapsanalys

Platsens förutsättningar beskrivs i en samlande landskapsanalys. Tävlingsområdet är beläget på en sydvästsluttning i ett kuperat parklandskap präglat av tydliga dalstråk. Platsen står i visuell kontakt med omgivande vattenrum. Upplevelsen förändras över året; vintertid ger de avlövade träden och den låga vintersolen en tydlig upplevelse av att befinna sig omgiven av tre olika vattenrum. Sommartid sluter grönskan platsen och upplevelsen koncentreras till spelet mellan lövsalen och dalstråkets öppna gräsyta. Landmärken som markerar sin närvaro, om än på avstånd, är Hovjägarbostället i norr och Thielska galleriet i sydost.

Vinnande förslag

Som vinnande förslag utsågs Lea Porsagers gestaltning ”Gravitational ripples”. Så här beskrivs verket av konstnären: Verket är inspirerat av ett kosmiskt fenomen känt som gravitationsvågor. Gravitationsvågor uppstår när två himlakroppar kretsar kring varandra. När de cirklar närmare och närmare varandra utlöses en så kraftfull energi att det uppstår krusningar i själva rymdtiden. (…) Flodvågskatastrofen 2004 var en brutal påminnelse om hur skör vår jordbundna existens är. När våra erfarenheter sätts in i ett större, kosmiskt sammanhang uppstår en möjlighet till läkande, det sätter oss i kontakt med begrepp som evighet, ursprung, och tillblivelse. ( …)

Foto: Robin Hayes

Projektering

Efter beslut om vinnande förslag följde utveckling, detaljering och projektering av minnesvården i samarbete mellan konstnären, Nivå och övriga teknikkonsulter. Tekniska lösningar för uppbyggnad av jordvallar, bevarande av befintliga träd och etablering av ny vegetation var centrala delar av projekteringen. Minnesvården samverkar med det öppna skålade landskapsrummet och den omgivande vegetationen. En dubbelspiral formas av gräsbevuxna jordvallar kring en central plats. Vallarna byggs upp med lokala jordmassor, besådda med ängs- och gräsfrö och planterade med vår- och höstblomande lökar. Flera befintliga fruktträd är integrerade i minnesplatsens komposition. En bevattningsanläggning med dolda munstycken är integrerad i vallarna.

Skötselplan

Centralt i verkets konstnärliga koncept ligger en förståelse för vad det innebär att arbeta gestaltande med lokala material som jord och vegetation. De levande materialen erbjuder både utmaningar och skapar oväntade möjligheter och effekter. Nivå har tagit fram en skötselplan som fokuserar på förvaltning av förändring, med utgångspunkt i konstnärens vision om att arbeta-med naturen och att låta minnesvården växa till sitt eget varande.

Liknande projekt