arrow Alla projekt

Tenstadalen

Uppdragsgivare

Trafikkontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Drougge, Helena Emrani, Stina Hellqvist, Ludvig Bratt, Tommy Roman

År

2018–2022

Plats

Tensta, Stockholm

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

Tenstadalen är en storskalig park belägen i den långsträckta dalgången mellan Tensta och Spånga. Parken är ett av Stockholms stads Grönare Stockholm-projekt med syfte att ska skapa en förnyad parkmiljö för alla åldrar. Uppdraget innehöll tidiga medborgardialoger med boende och lokala föreningar, bland annat under Järvaveckan, för att fånga upp önskemål kring utformningen av parken.

Med utgångspunkt i dialogerna utvecklades ett gestaltningsgrepp med inspiration hämtad från den engelska landskapsparkens koncept. Parken har tillförts punktvisa nedslag i form av nya händelser som länkas samman via siktlinjer. Huvudnumret är en mångfunktionell mötes- och aktivitetsplats placerad i den branta slänten mot Tenstavägen. Platsen blir en länk mellan dalgången och Tensta-Hjulsta, med utmanande klättring och en hisnande rutschkana. Utöver aktivitetsslänten tillskapas små grillplatser, en samlingsplats med småbarnslek under ett pergolatak och en lång sinusformad betongmur mellan parken och en kommande våtmarksanläggning. Parkens befintliga gång- och cykelväg har breddats för att höja parkens tillgänglighet.

Liknande projekt